Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes.

Exploring practices, strategies and visions within third wave feminist activism in Sweden.
Liinason, Mia. 2012-2015. Feminist critique, feminist resistance, feminist hopes.Exploring practices, strategies and visions within third wave feminist activism in Sweden.
Financed by Vetenskapsrådet.

This project is described in Swedish

Alla former av feminism söker svar till orsaken av social orättvisa och könsojämlikhet, och har en vision om att åstadkomma social förändring. I likhet med andra rättviserörelser kan feministisk aktivism förstås som politisk handling i den meningen att medvetenheten om att förändring är möjlig väcker ett kollektivt engagemang. Den här studien syftar till att utforska den s.k. tredje vågens genuspolitiska aktivism och nå en djupare kunskap om feminism, genom undersökningar av dagens feministiska agenda.

Projektets fokus
Med ett intresse för att utforska tredje vågens feministiska kamp för förändring, syftar detta forskningsprojekt till att studera visioner, praktiker och strategier inom tredje vågens feminism. Vi vill å ena sidan utforska feministisk aktivism i relation till Sverige som en plats som ofta beskrivs som en feministisk utopi, och å andra sidan analysera feministiska uttryck i relation till föreställningar om feminismens förflutna, dess nutid och framtid. Som ett övergripande syfte vill vi analysera och utvidga förståelser av feminism så som dessa kommer till uttryck i tredje vågens varierande, mångstämmiga, ofta motsägelsefulla och heterogena praktiker: Vilka är de strategier som den tredje vågens feministiska aktivister har utvecklat för att motverka orättvisor och diskriminering? Hur förstår de feminism som ett project som syftar till social förändring? Hur förhåller de sig till feminismen idag, till dess historia, och till dess framtid? Studien grundas på fallstudier av ett antal feministiska aktivistiska organisationer.


Deltagare
Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet 2012-2014 och genomförs av: Mia Liinason (projektledare), Lunds universitet och Marta Cuesta Högskolan i Halmstad.

 

Return

 

Department of Gender Studies
Visiting address: Allhelgona Kyrkogata 14, House M, Lund
Postal address: Box 117, 221 00 Lund, Sweden
Phone +46 46-222 00 00 (operator)
Fax: 046-222 40 04

Faculty of Social Sciences