Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Universal values, particular contexts, situated struggles.

A comparative study of feminist strategies and political discourses on gender equality and multiculturalism in Denmark, Norway and Sweden.
Liinason, Mia. 2012-2014. Universal values, particular contexts, situated struggles. A comparative study of feminist strategies and political discourses on gender equality and multiculturalism in Denmark, Norway and Sweden.
Projektet genomförs av Mia Liinason och bedrivs inom ramen för hennes anställning som postdoktor vid Lunds universitet

This project is described in Swedish

Detta är en komparativ och historisk studie omkring förståelser av jämställdhet och mångfald i Danmark, Norge och Sverige. Projektet kombinerar analyser av feminism som en social rörelse och kunskapsproducent i frågor om jämställdhet och mångfald, med studier av politiska policies omkring social rättvisa, och utforskar det komplexa förhållandet mellan feminism, jämställdhet och mångfald i Danmark, Norge och Sverige.

Projektets fokus
Feminism har, i en varierande utsträckning, influerat den politiska diskursen i alla Skandinaviska länder. Samtidigt växer spänningarna mellan föreställningar om jämställdhet och mångfald, och situationen i dessa länder i relation till övriga europeiska geo-politiska kontexter har beskrivits som särskilt akut. Syftet med detta projekt är att studera relationen mellan heterogena, varierade och ofta också motsägelsefulla former av feminism och dess förståelser av social rättvisa, och politiska diskurser omkring jämställdhet och mångfald i Danmark, Norge och Sverige. Hur produceras och reproduceras förståelser av genus, sexualitet, klass och etnicitet i jämställdhets- och mångfaldsdiskurserna i dessa länder? Hur kommer idéer om social rättvisa till uttryck? Vilken är feminismens roll i produktionen av dessa diskurser? Vilka spänningar finns det mellan olika former av feminism i kampen för emancipation och social förändring? Vilken är relationen mellan dessa olika former av feminism och de idéer om social rättvisa som konstrueras i den politiska diskursen? Studien grundas på fallstudier av feministiska organisationer samt analyser av politiska dokument av relevans för nationella policies omkring jämställdhet och mångfald.

Deltagare
Projektet genomförs av Mia Liinason och bedrivs inom ramen för hennes anställning som postdoktor vid Lunds universitet, 2012-2014.

 

Return

Department of Gender Studies
Visiting address: Allhelgona Kyrkogata 14, House M, Lund
Postal address: Box 117, 221 00 Lund, Sweden
Phone +46 46-222 00 00 (operator)
Fax: 046-222 40 04

Faculty of Social Sciences